10 czerwca, 2022

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kontynuacja prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym – tzw. Sali Arkadkowej w Pałacu I. Poznańskiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ – Klauzula RODO

Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępniania zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik nr 7 do SWZ – Projekt Budowlany remontu konserwatorskiego Sali wystawienniczej – Sali Arkadkowej w dawnym Pałacu I. K. Poznańskiego

Załącznik nr 8 do SWZ- Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-I.934.2021

Załącznik nr 9 do SWZ- Program Prac Konserwatorskich w Sali Arkadkowej w Pałacu I. K. Poznańskiego w Muzeum Miasta Łodzi

Załącznik nr 10 do SWZ – Pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi nr WUOZ ZRR.5144.111.2020.KS z dnia 01.12.2020 r.

 

2022.06.28 Informacja wstępna o złożonych ofertach w odpowiedzi na ogłoszenie

Opublikował:Marcin Słonicki
Data publikacji:2022-06-10 14:36:23
Ilość wyświetleń:
Opublikował:
Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr Zmian: