Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Muzeum Miasta Łodzi

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15, 91-065 Łódź, tel. +48 (42) 307 26 57, e-mail: muzeum@muzeum-lodz.pl.
  • Inspektorem ochrony danych w Muzeum Miasta Łodzi jest pani Małgorzata Maciejewska, e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl, tel. 517 562 083.
  • Podanie danych osobowych może być warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Muzeum Miasta Łodzi.

Ogólną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a – e RODO. O szczegółowych podstawach przetwarzania danych Administrator informuje podczas pozyskiwania danych.

Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

  • Ustawie z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach;
  • Ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • przepisach wykonawczych do powyższych ustaw;
  • Statucie Muzeum Miasta Łodzi;
  • Regulaminie Organizacyjnym Muzeum Miasta Łodzi.

O szczegółowych celach przetwarzania danych Administrator informuje podczas pozyskiwania danych.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum Miasta Łodzi usługi informatyczne lub prawne. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

Każdorazowo przed pozyskaniem Państwa danych osobowych Administrator poinformuje o przysługujących Państwu prawach, takich jak prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

W każdym przypadku mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

 

Wytworzył: Administrator
Opublikował:Marcin Słonicki
Data publikacji:2019-01-15 21:05:00
Ilość wyświetleń:
Opublikował:
Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr Zmian: