Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 18 lutego 2019 o 18:59:05, zmodyfikowaną przez Marcin Słonicki.

Uwaga! To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje.
Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Muzeum Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15, 91-065 Łódź, tel.: +48 (42) 254-90-00, e-mail: muzeum@muzeum-lodz.pl.
 • Inspektorem ochrony danych w Muzeum Miasta Łodzi jest tel. +48 (42) 254-90-00, e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Muzeum Miasta Łodzi.

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a – e ogólnego rozporządzenia.
Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

 • ustawa o muzeach;
 • ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • przepisy wykonawcze do powyższych ustaw;
 • statut;
 • regulamin;

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Muzeum Miasta Łodzi.

 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 • Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  – sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  – usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  – ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  – wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
  – cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wytworzył: MS
Opublikował:Marcin Słonicki
Data publikacji:2019-01-15 21:05:00
Ilość wyświetleń:
Opublikował:
Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr Zmian: