Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 18 lutego 2019 o 17:40:32, zmodyfikowaną przez Marcin Słonicki.

Uwaga! To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje.
Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

Regulamin Organizacyjny
Muzeum Miasta
Łodzi

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Miasta Łodzi, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 z późn, zm.), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3) statutu Muzeum stanowiącego załącznik do Uchwały Nr ………………..…. Rady Miejskiej w Łodzi z dnia ………………….. zwanego dalej „Statutem”;
4) niniejszego Regulaminu.

§ 2

Regulamin Organizacyjny Muzeum Miasta Łodzi, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną Muzeum Miasta Łodzi, w tym zakresy zadań jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych oraz podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych.

§ 3

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte jest określenie:
1) Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum Miasta Łodzi;
2) Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi;
3) Zastępca Dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Muzeum Miasta
Łodzi;
4) jednostka organizacyjna – należy przez to rozumieć: oddział lub filię wchodzące w skład wewnętrznej struktury Muzeum;
5) komórka organizacyjna – należy przez to rozumieć dział lub samodzielne stanowisko pracy;
6) dział – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną wypełniającą wydzielone zadania statutowe Muzeum pod jednolitym kierownictwem;
7) samodzielne stanowisko pracy – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną wypełniającą zadania przez pracownika, któremu powierzono samodzielne wykonywanie wyodrębnionych zadań, podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora;
8) zespół – należy przez to rozumieć grupę wybranych pracowników Muzeum powoływaną zarządzeniem Dyrektora na czas określony w celu realizacji określonego zadania, utworzoną w ramach jednej lub kilku komórek lub jednostek organizacyjnych Muzeum, według kompetencji pracowników, niezbędnych do jego realizacji. Zespół może podlegać bezpośrednio Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora. Przewiduje się również możliwość nadzorowania prac zespołu przez kierownika zespołu bądź jego koordynatora.

Rozdział II
Zasady kierowania i zarządzania Muzeum

§ 4.

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, który reprezentuje je na zewnątrz, czuwa
nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§ 5.

Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

§ 6.

Dyrektor udziela Zastępcy i Głównemu Księgowemu pisemnych pełnomocnictw do działania, reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Muzeum.

§ 7.

Za organizację działań, wyniki pracy oraz mienie jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Muzeum odpowiadają kierownicy.

§ 8.

1. Jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne, w zakresie swojej właściwości, uczestniczą w realizacji zadań określonych w Statucie, zgodnie z wytycznymi Dyrektora, oraz wykonują inne określone przez niego zadania.
2. Do zadań ogólnych, wykonywanych w zakresie właściwości, należą:
1) monitorowanie potrzeb w zakresie powierzonych zadań;
2) przygotowywanie projektów, programów, planów, analiz, opinii, wniosków, sprawozdań okresowych, materiałów i informacji;
3) dbałość o przestrzeganie systemu tożsamości na zewnątrz i wewnątrz Muzeum;
4) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania informacji oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

Rozdział III
Struktura organizacyjna Muzeum

§ 9.

1. Strukturę organizacyjną Muzeum tworzą:
1) komórki organizacyjne:
a) Dział Zbiorów;
b) Dział Historyczny;
c) Dział Programowy;
d) Dział Edukacji;
e) Dział Promocji i Marketingu;
f) Dział Administracyjno-Techniczny;
g) Dział Finansowo-Księgowy;
h) Dział Kadrowo-Płacowy;
i) Dział Realizacji Inwestycji;
j) Główny Księgowy;
k) Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej;
l) Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
m) Samodzielne stanowisko ds. IT;
n) Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji;
o) Prawnik;
2) jednostki organizacyjne:
a) Oddział – Muzeum Sportu i Turystyki;
b) Filia – Muzeum Kanału „Dętka”.

2. Dyrektor podejmuje decyzje co do rodzaju umów, na jakich zatrudniane są osoby na samodzielnych stanowiskach pracy.
3. W celu realizacji bieżących zadań Dyrektor może powoływać na czas określony zespoły projektowe podlegające bezpośrednio Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora. Przewiduje się także możliwość nadzorowania prac zespołu przez wskazanego przez Dyrektora kierownika zespołu lub koordynatora projektu.

§ 10.

Graficzny schemat określający wewnętrzną strukturę organizacyjną Muzeum stanowi załącznik do Regulaminu.

Rozdział IV
Zakres działania Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego

§ 11.

1. Dyrektor zarządza Muzeum, organizuje jego pracę i odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
2. Zakres działania Dyrektora określa § 12 ust. 3 Statutu.
3. Dyrektorowi podlegają:
1) Zastępca Dyrektora
2) Główny Księgowy;
3) Dział Zbiorów;
4) Dział Historyczny;
5) Dział Programowy;
6) Dział Promocji i Marketingu;
7) Dział Edukacji;
8) Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej;
9) Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji;
10) Muzeum Sportu i Turystyki – Oddział Muzeum Miasta Łodzi;
11) Muzeum Kanału „Dętka” – Filia Muzeum Miasta Łodzi.

§ 12.

Uprawnienia i obowiązki Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego obejmują:
1) ścisłą współpracę z Dyrektorem w kierowaniu całością pracy Muzeum, a w ramach podziału funkcji nadzór nad powierzonym przez Dyrektora odcinkiem pracy;
2) nadzór nad działalnością jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie prowadzonych zadań;
3) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przez jednostki i komórki organizacyjne;
4) inspirowanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk usprawniających pracę podległych jednostek i komórek organizacyjnych;
5) wnioskowanie w zakresie realizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi oraz spraw pracowniczych, w odniesieniu do pracowników podległych komórek organizacyjnych;
6) podpisywanie korespondencji i innych dokumentów, o ile nie są zastrzeżone
do podpisu Dyrektora;
7) bieżące informowanie Dyrektora o sprawach prowadzonych przez podległe
komórki organizacyjne;
8) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 13.

1. Obowiązki i uprawnienia Zastępcy Dyrektora, poza określonymi w §12, obejmują:
1) doradztwo Dyrektorowi w zakresie organizacji i zarządzania;
2) doradztwo Dyrektorowi w zakresie rozwoju działalności Muzeum oraz form jej komunikowania odbiorcom i partnerom zewnętrznym;
3) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację przyjętych zadań;
4) opracowywanie strategii komunikacji i marketingu Muzeum oraz nadzór nad ich realizacją;
5) inspirowanie efektywnych rozwiązań w systemie kierowania Muzeum;
6) nadzór nad organizacją wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
7) nadzór nad realizacją planów wydawniczych Muzeum;
8) planowanie i nadzór nad realizacją spraw wchodzących w zakres administracji Muzeum oraz zawieranie umów i porozumień w tym zakresie z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu Dyrektora;
9) nadzór nad procedurą pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
na działalność statutową Muzeum z programów dotacyjnych;
10) nadzór nad ochroną i racjonalnym wykorzystywaniem majątku gospodarczego Muzeum;
11) nadzór nad stanem technicznym infrastruktury Muzeum;
12) nadzór nad realizacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Muzeum;
13) wnioskowanie w zakresie realizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi oraz spraw pracowniczych;
14) pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie jego nieobecności, w zakresie przez niego określonym.

2. Zastępcy Dyrektora podlegają następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Administracyjno-Techniczny;
2) Dział Kadrowo-Płacowy;
3) Dział Realizacji Inwestycji;
4) Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
5) Samodzielne stanowisko ds. IT;
6) Prawnik.

§ 14.

1. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego, poza określonymi w § 12, obejmują:
1) opracowywanie i realizację strategii finansowania działalności Muzeum;
2) zarządzanie operacyjne finansami a w szczególności płynnością finansową Muzeum;
3) wdrażanie i realizację zasad gospodarowania wynikających z ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zamówieniach publicznych”;
4) prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum na podstawie ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości” oraz ustawy o finansach publicznych, w tym m.in.:
a) sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych;
b) odpowiedzialność za realizację przyjętego planu budżetu;
c) odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych;
d) odpowiedzialność za prawidłowość naliczania zobowiązań w ramach osobowego oraz bezosobowego funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz PFRON;
e) odpowiedzialność za opracowanie i prawidłowość planu kont oraz zasad rachunkowości zgodnie z określonymi przepisami i standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym;
f) odpowiedzialność za prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi;
g) odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.

2. Głównemu Księgowemu podlega Dział Finansowo-Księgowy.

Rozdział V
Zakres działania pracowników na stanowiskach kierowniczych

§ 15.

1. Do obowiązków kierowników jednostek i komórek organizacyjnych należy organizowanie i nadzór nad ich pracą:
1) nadzór nad poprawnym formalnie i merytorycznie wypełnianiem obowiązków
w zakresie właściwości jednostki lub komórki organizacyjnej;
2) udział w pracach podległej jednostki lub komórki organizacyjnej zgodnie
z indywidualnym zakresem czynności kierownika;
3) ścisła współpraca i komunikacja z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi
w celu realizacji planów działalności Muzeum;
4) monitorowanie spraw wpływających do podległej jednostki lub komórki organizacyjnej oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
5) sporządzanie planów i sprawozdań, w tym planów i sprawozdań w ramach budżetu Muzeum, w zakresie działalności jednostki lub komórki organizacyjnej;
6) sporządzanie analiz i innych materiałów w zakresie właściwości jednostki lub komórki organizacyjnej, według doraźnych potrzeb wskazanych przez Dyrektora;
7) sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora, pism okólnych oraz innych dokumentów w zakresie należącym do właściwości jednostki lub komórki organizacyjnej;
8) przygotowywanie projektów umów lub uzgodnienia zapisów umów w zakresie zadań jednostki lub komórki organizacyjnej;
9) opracowywanie wewnętrznych procedur systemowych w zakresie właściwości jednostki lub komórki organizacyjnej;
10) merytoryczna weryfikacja i opis faktur, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Muzeum;
11) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”;
12) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących polityki bezpieczeństwa informacji;
13) opieka merytoryczna nad praktykantami, stażystami, stypendystami oraz wolontariuszami;
14) sporządzanie dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej, w tym realizacja polityki zarządzania ryzykiem;
15) bieżące referowanie przełożonemu prowadzonych spraw;
16) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w zakresie skarg i wniosków;
17) ustalanie indywidualnych zakresów czynności podległych pracowników;
18) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, w tym sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy dla podległych pracowników;
19) sporządzanie planu urlopów i organizowanie zastępstw zapewniających bieżące wykonywanie zadań;
20) monitorowanie potrzeb i możliwości rozwoju zawodowego własnego i podległych pracowników;
21) wydawanie poleceń służbowych podległym pracownikom;
22) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników;
23) przekazywanie do wiadomości i wykonania podległym pracownikom zarządzeń
i poleceń Dyrektora i jego Zastępcy;
24) monitorowanie przepisów z zakresu właściwości powierzonych działań oraz przekazywanie ich do wiadomości podległym pracownikom;
25) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy i zasad etyki zawodowej;
26) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
27) nadzór nad wyposażeniem stanowisk w niezbędne urządzenia i narzędzia pracy;
28) przestrzeganie zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania;
29) nadzór nad powierzonym mieniem oraz właściwe zabezpieczenie przed zniszczeniem
i kradzieżą;
30) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych uprawnieni są do:
1) podejmowania bieżących decyzji wykonawczych w zakresie realizacji powierzonych zadań;
2) podpisywania pism wewnętrznych;
3) wnioskowania i opiniowania w zakresie realizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ramach jednostki lub komórki organizacyjnej.

3. Obowiązki i uprawnienia kierowników wymienione w ust. 1 i 2, z pominięciem dotyczących kierowania pracownikami podległymi, dotyczą również pracowników na samodzielnych stanowiskach.

Rozdział VI
Zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych

§ 16.

1. Dział Historyczny realizuje zadania w zakresie planowania projektów i opieki merytorycznej
w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, innych działań merytorycznych z zakresu specyfiki działu.
2. Do zadań Działu Historycznego w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej
i wydawniczej należą:
a) opracowywanie i realizacja strategii oraz planu rozwoju Muzeum w kontekście aktualnych zjawisk kulturowo-artystycznych i kierunków działania instytucji oraz działania z zakresu gromadzenia i udostępniania dokumentacji i zbiorów bibliotecznych, archiwizacji dokumentów;
b) sporządzanie scenariuszy wystaw w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej;
c) sprawowanie opieki merytorycznej i koncepcyjnej nad prowadzoną przez Muzeum działalnością wystawienniczą i wydawniczą;
d) przygotowywanie i opracowywanie tekstów i publikacji w zakresie specyfiki działu;
e) inicjowanie i realizacja prac badawczych tematycznie związanych z działalnością merytoryczną oraz prezentacja ich wyników;
f) realizowanie wieloletnich programów badawczych, opartych na zróżnicowanych formach aktywności merytorycznej Muzeum;
g) inspirowanie tematyki badawczej, wystawienniczej i popularyzatorskiej;
h) udział w realizacji programu publicznego Muzeum, w tym: planowanie i realizacja
w zakresie merytorycznym m.in. konferencji, seminariów, wykładów, spotkań, paneli dyskusyjnych oraz innych form przekazu w zakresie specyfiki działu;
i) współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej w zakresie działalności merytorycznej;
j) ewidencja, opracowanie naukowe i katalogowanie zbiorów i poszerzanie kolekcji Muzeum w uzgodnieniu z Działem Zbiorów i Działem Finansowo-Księgowym, oraz opieka merytoryczna i formalna nad ich realizacją;
k) opracowanie bazy danych dotyczących wybitnych przedstawicieli kultury związanych z Łodzią;
l) podejmowanie działalności wydawniczej we współpracy z Działem Programowym;
m) współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie realizacji wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
n) oprowadzanie gości i grup wskazanych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora;
o) współpraca z Działem Zbiorów w zakresie dokumentacji fotograficznej działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej i upowszechniającej Muzeum, w tym wizyt gości Muzeum, itp.;
p) opracowywanie i sporządzanie wniosków o środki zewnętrzne w zakresie specyfiki działu oraz monitoring wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji we współpracy z Działem Programowym;
q) koordynowanie realizacji projektów oraz sporządzanie raportów rozliczeniowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami, w tym udział w tworzeniu zespołów projektowych we współpracy z Działem Programowym;
r) przygotowywanie dokumentacji projektowej, umów, a także sporządzanie raportów, analiz, sprawozdań i innej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym na potrzeby Muzeum oraz instytucji zewnętrznych we współpracy z Działem Programowym, Finansowo-Księgowym i Administracyjno-Technicznym;
s) udział w przygotowaniu, we współpracy z Działem Programowym i Działem Promocji i Marketingu, materiałów promocyjnych, edukacyjnych i innych druków wydawanych przez Muzeum, a także systemów informacji wizualnej;
t) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 17.

1. Dział Programowy organizuje i koordynuje działalność wystawienniczą i wydawniczą oraz inne projekty merytoryczne prowadzone przez Muzeum.
2. Do zadań Działu Programowego należą:
1) opracowywanie krótko- i długoterminowych strategii działań merytorycznych, planów oraz okresowych sprawozdań i raportów z prowadzonych działań;
2) przygotowywanie projektów programowych Muzeum pod kątem zewnętrznych źródeł finansowania: wnioski aplikacyjne, studia wykonalności;
3) pozyskiwanie środków na realizację projektów programowych Muzeum, finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków  unijnych;
4) prowadzenie monitoringu wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji;
5) przygotowanie harmonogramów realizacji rzeczowych i finansowych oraz ich aktualizacja w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej;
6) koordynowanie realizacji projektów oraz sporządzanie raportów rozliczeniowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami;
7) udział w przygotowywaniu dokumentacji projektowej oraz jej aktualizacja, umów, a także, na potrzeby Muzeum oraz instytucji zewnętrznych, raportów, analiz, sprawozdań i innej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym;
8) nadzór i koordynacja nad realizacją projektów programowych Muzeum;
9) na podstawie harmonogramów uzgadnianie terminów i zakresu poszczególnych ekspozycji w aspekcie technicznym i materiałowym oraz preliminarzy finansowych;
10) organizacja montażu i demontażu wystaw stałych, czasowych i objazdowych w ścisłej współpracy z Działem Administracyjno-Technicznym;
11) korespondencja w zakresie koordynacji wystaw stałych, czasowych i objazdowych
z wyjątkiem kwerend i protokołów wypożyczeń;
12) współuczestniczenie w organizacji transportu obiektów muzealnych związanego
z wystawami stałymi, czasowymi i objazdowymi;
13) opracowywanie umów z partnerami zewnętrznymi, dotyczących przejmowania
lub wspólnego przygotowywania wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
14) opracowywanie planów wydawniczych Muzeum w zakresie wydawnictw ciągłych; katalogów zbiorów i wystaw stałych, czasowych i objazdowych, informatorów
i przewodników, folderów i akcydensów;
15) prowadzenie prac związanych z realizacją wydawnictw, w tym z ich redakcją językową i techniczną, a w przypadku zlecania prac redakcyjnych na zewnątrz nadzór nad ich wykonaniem;
16) przygotowywanie umów z autorami i grafikami oraz nadzór nad ich wykonaniem;
17) nadzór nad drukiem wydawnictw na każdym etapie jego realizacji;
18) współpraca z jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie realizacji wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
19) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 18.

1. Dział Edukacji realizuje działalność edukacyjną i popularyzatorską, skupioną wokół kolekcji Muzeum oraz działalności badawczej Muzeum.
2. Do zadań Działu Edukacji należą:
1) opracowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej poprzez zróżnicowane formy przekazu, w tym m.in.: lekcje muzealne, wykłady, sesje, konkursy, warsztaty edukacyjne, wydawnictwa popularyzatorskie;
2) przygotowywanie programu edukacyjnego realizującego misję Muzeum, towarzyszącego ekspozycji stałej i wystawom czasowym oraz programów merytorycznych popularyzujących zbiory muzealne za pomocą zróżnicowanych form przekazu, we współpracy w szczególności z Działem Historycznym, Działem Programowym, Działem Zbiorów oraz Działem Promocji i Marketingu, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Kanału „Dętka”;
3) organizacja, koordynacja i realizacja obsługi zwiedzających w zakresie oprowadzania na wystawach stałych i czasowych;
4) współpraca w zakresie działań edukacyjnych ze szkołami, centrami kultury, instytucjami społeczno-kulturalnymi i innymi organizacjami oraz osobami fizycznymi i jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej;
5) opracowywanie publikacji w zakresie działalności edukacyjnej Muzeum oraz wydawnictw popularyzatorskich, m.in. stanowiących materiały pomocnicze w pracy oświatowej;
6) sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdań okresowych dotyczących frekwencji, sposobu zwiedzania, projektów edukacyjnych, wydarzeń towarzyszących, itp.;
7) opracowywanie i sporządzanie wniosków o środki zewnętrzne w zakresie specyfiki działu oraz monitoring wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji we współpracy
z Działem Programowym;
8) koordynowanie realizacji projektów oraz sporządzanie raportów rozliczeniowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami, w tym udział w tworzeniu zespołów projektowych we współpracy z Działem Programowym;
9) przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz jej aktualizacja, umów, a także raportów, analiz, sprawozdań i innej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym na potrzeby Muzeum oraz instytucji zewnętrznych we współpracy z Działem Programowym, Finansowo-Księgowym i Administracyjno-Technicznym;
10) udział w przygotowaniu, we współpracy z Działem Programowym i Działem Promocji
i Marketingu, materiałów promocyjnych, edukacyjnych i innych druków wydawanych przez Muzeum, a także systemów informacji wizualnej;
11) współpraca z Działem Zbiorów w zakresie dokumentacji fotograficznej działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej i upowszechniającej Muzeum, w tym wizyt gości Muzeum, itp.;
12) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 19.

1. Dział Zbiorów sprawuje opiekę nad zbiorami Muzeum oraz nad obiektami prezentowanymi w ramach działalności wystawienniczej w zakresie wyznaczonym przez Głównego Inwentaryzatora i Dyrektora Muzeum.
2. Działem Zbiorów kieruje Główny Inwentaryzator.
3. Główny Inwentaryzator, nadzoruje gospodarkę zasobami muzealnymi poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych.
1. Do zadań Głównego Inwentaryzatora należą:
1) nadzór nad inwentaryzacją zbiorów i ruchem muzealiów oraz prowadzenie stosownej dokumentacji;
2) nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum, w tym na wystawach, w magazynach muzealiów i pracowniach;
3) nadzór nad zabezpieczeniem zabytkowej infrastruktury budowlanej;
4) nadzór nad ewidencjonowaniem muzealiów;
5) prowadzenie kontroli zbiorów;
6) nadzór nad procedurą zakupów i przyjmowania darowizn muzealiów oraz przyjmowanie i zwrot depozytów;
7) nadzór i koordynacja realizacji kwerend;
8) nadzór nad digitalizacją zbiorów;
9) nadzór nad zapisami inwentarza elektronicznego zbiorów, w tym nad dokumentacją wizualną zbiorów w ramach procesu digitalizacji zbiorów;
10) nadzór nad sporządzaniem zestawień statystycznych i sprawozdań okresowych dotyczących opracowywania, pozyskiwania, ruchu, digitalizacji muzealiów, itp.;
11) nadzór nad przygotowaniem i wykonaniem zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planach ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej;
12) opracowywanie planów ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz planów ewakuacji zbiorów
na wypadek powstania zagrożenia;
13) organizacja transportu obiektów muzealnych związanego z wystawami;
14) sporządzanie dokumentów wymaganych w zakresie ubezpieczenia dzieł sztuki oraz międzynarodowych przewozów muzealiów na potrzeby wystaw Muzeum;
15) organizowanie i prowadzenie szkoleń w wyżej wymienionym zakresie dla pracowników Muzeum;
16) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Główny Inwentaryzator określa zasady funkcjonowania magazynów zbiorów.

3. Do zadań Działu Zbiorów należą:
1) katalogowanie i naukowe opracowywanie muzealiów w formie papierowej
i elektronicznej;
2) prowadzenie magazynów zbiorów i nadzór nad udostępnianiem zgromadzonych
w nich muzealiów;
3) realizacja zadań z zakresu digitalizacji muzealiów;
4) organizacja działań mających na celu zabezpieczenie i konserwację muzealiów,
5) nadzór merytoryczny nad wypożyczeniami muzealiów ze zbiorów;
6) nadzór nad udostępnianiem zbiorów Muzeum do fotografowania, filmowania, reprodukowania i kopiowania;
7) dokumentacja fotograficzna działalności wystawienniczej, edukacyjnej
i upowszechniającej Muzeum, w tym wizyt gości Muzeum, itp.;
8) tworzenie inwentarza elektronicznego, w tym dokumentacji wizualnej zbiorów oraz elektronicznej ewidencji archiwaliów;
9) udział w programowaniu, przygotowywaniu i sprawowaniu opieki merytorycznej
i koncepcyjnej nad wystawami stałymi, czasowymi i objazdowymi;
10) inicjowanie zakupów do kolekcji Muzeum, we współpracy z Działem Historycznym, oraz Działem Finansowo-Księgowym;
11) udział w realizacji programu publicznego Muzeum w zakresie specyfiki działu;
12) inicjowanie i realizacja prac badawczych tematycznie związanych z zakresem pracy działu, oraz prezentacja ich wyników;
13) nadzór, koordynacja oraz konsultacja merytoryczna w realizacji kwerend wewnętrznych i zewnętrznych;
14) sporządzanie ekspertyz dla instytucji oraz udzielanie partnerom zewnętrznym informacji o kolekcji Muzeum;
15) przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planach ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej;
16) sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdań okresowych dotyczących opracowywania, pozyskiwania, ruchu, digitalizacji muzealiów, itp.;
17) opracowywanie i sporządzanie wniosków o środki zewnętrzne w zakresie specyfiki działu oraz monitoring wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji we współpracy z Działem Programowym;
18) koordynowanie realizacji projektów oraz sporządzanie raportów rozliczeniowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami;
19) przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz jej aktualizacja, umów, a także raportów, analiz, sprawozdań i innej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym na potrzeby Muzeum oraz instytucji zewnętrznych we współpracy z Działem Programowym, Finansowo-Księgowym i Administracyjno-Technicznym;
20) udział w przygotowaniu, we współpracy z Działem Programowym i Działem Promocji i Marketingu, materiałów promocyjnych, edukacyjnych i innych druków wydawanych przez Muzeum, a także systemów informacji wizualnej;
21) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

4. Do zadań Działu Zbiorów w zakresie opieki konserwatorskiej nad zbiorami Muzeum oraz nad obiektami prezentowanymi w ramach działalności wystawienniczej należą:
1) nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;
2) nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycji i w magazynach;
3) nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;

4) konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
a) przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych
do wystaw stałych, czasowych i objazdowych i wypożyczeń;
b) opracowanie programów konserwatorskich;
c) opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum,
d) opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych,
e) opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
f) określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania,
g) nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej,
h) współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów w kraju i za granicą,
5) nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury;
6) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

5. Do zadań Działu Zbiorów w zakresie gromadzenia i udostępniania dokumentacji
i zbiorów bibliotecznych, archiwizacji dokumentów należą:
a) gromadzenie publikacji dotyczących prowadzonej działalności merytorycznej;
b) prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych, tj. inwentarzy księgozbioru w formie elektronicznej oraz katalogów bibliotecznych: alfabetycznego, rzeczowego
i czasopism w formie kartkowej i elektronicznej;
c) poszerzanie księgozbioru poprzez zakupy, pozyskiwanie darów
i międzyinstytucjonalną wymianę publikacji;
d) prowadzenie cyklicznej selekcji księgozbioru;
e) gromadzenie dokumentacji naukowej z zakresu działań Muzeum;
f) gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością Muzeum w ramach archiwum zakładowego;
g) gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na podstawie ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r.poz.574) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283).

6. Do zadań Działu Zbiorów realizowanych w ramach gromadzenia dokumentacji specjalnej należą:
a) gromadzenie dokumentacji zbiorów Muzeum w formie archiwum negatywów oraz archiwum nośników elektronicznych;
b) gromadzenie dokumentacji działalności wystawienniczej, artystycznej, edukacyjnej
i upowszechniającej Muzeum w formie negatywów, nośników elektronicznych, odbitek fotograficznych;
c) gromadzenie dokumentacji prasowej dotyczącej działalności Muzeum;
d) prowadzenie wyodrębnionego zespołu dokumentów szczególnej wagi historycznej, nie związanej z bezpośrednią działalnością Muzeum (rękopisy, fotografie, druki ulotne, cimelia).

7. Do zadań Działu Zbiorów realizowanych w ramach archiwum zakładowego należą:
a) porządkowanie i udostępnianie archiwaliów Muzeum;
b) współpraca z Archiwum Państwowym w Łodzi w zakresie uregulowanym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

§ 20.

1. Dział Promocji i Marketingu realizuje zadania z zakresu informowania publiczności
i partnerów Muzeum o prowadzonych przez Muzeum działaniach, utrzymywania relacji między Muzeum a jego odbiorcami oraz poszerzania grona publiczności przy użyciu zróżnicowanych form przekazu medialnego.

2. Do zadań Działu Promocji i Marketingu należą:
1) opracowywanie i realizacja strategii promocyjnej i wizerunkowej Muzeum;
2) promowanie działalności Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywanie
i dystrybucja materiałów informacyjnych;
3) prowadzenie badań i analiz w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum;
4) prowadzenie badań i analiz wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp.;
5) utrzymywanie i monitoring kontaktów z partnerami zewnętrznymi Muzeum
w zakresie reprezentacyjnym i wizerunkowym;
6) opracowywanie materiałów informacyjnych o Muzeum i jego działalności dla mediów
i innych partnerów zewnętrznych;
7) opracowywanie od strony redakcyjnej i graficznej materiałów promocyjnych, edukacyjnych i innych druków wydawanych przez Muzeum, a także systemów informacji wizualnej we współpracy z Działem Programowym;
8) aranżacja i realizacja systemów informacji wizualnej;
9) przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów patronackich, sponsorskich, itp.;
10) administrowanie stronami internetowymi, portalami społecznościowymi Muzeum oraz opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach wymienionych mediów;
11) nadzór nad oprawą i prowadzenie wydarzeń o charakterze promocyjnym
i wizerunkowym w zakresie wskazanym przez Dyrektora;
12) współpraca z Działem Zbiorów w zakresie dokumentacji fotograficznej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i upowszechniającej Muzeum, w tym wizyt gości Muzeum, itp.;
13) opracowywanie i realizacja programów lojalnościowych skierowanych do odbiorców działalności Muzeum;
14) planowanie i realizacja działań mających na celu rozwijanie współpracy z obecnymi sponsorami i partnerami zewnętrznymi oraz pozyskiwanie nowych sponsorów
i partnerów zewnętrznych;
15) opracowywanie i sporządzanie wniosków o środki zewnętrzne oraz monitoring wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji;
16) koordynowanie realizacji projektów oraz sporządzanie raportów rozliczeniowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami, w tym udział w tworzeniu zespołów projektowych;
17) udział w przygotowywaniu dokumentacji projektowej jej aktualizacja, umów we współpracy z Działem Administracyjno-Technicznym, a także, na potrzeby Muzeum oraz instytucji zewnętrznych, raportów, analiz, sprawozdań i innej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym;
18) archiwizacja i oznaczanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umownymi, wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami;
19) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 21.

1. Dział Administracyjno-Techniczny realizuje zadania w zakresie administrowania infrastrukturą Muzeum, gospodarki materiałowej, zamówień publicznych oraz zadania
w zakresie obsługi kancelaryjno-sekretarskiej Muzeum.
2. Do zadań Działu Administracyjno-Technicznego w zakresie administrowania infrastrukturą Muzeum, gospodarki materiałowej, zamówień publicznych, należą:
1) współpraca w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów remontów, inwestycji
i modernizacji obiektów Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami
i pozyskanymi środkami finansowymi;
2) udział w okresowych przeglądach stanów technicznych obiektów Muzeum;
3) udział w opiniowaniu analiz ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych;
4) udział w przygotowaniu dokumentacji modernizacji budynków zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zamawianie wykonawstwa robót;
5) udział w uzyskiwaniu decyzji i zezwoleń warunkujących prace remontowo-inwestycyjne, wymaganych przez prawo budowlane;
6) prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów działań remontowych i inwestycyjnych;
7) udział w odbiorach robót;
8) udział w prowadzeniu spraw związanych z opracowaniem przez biura projektowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zlecanie nadzorów autorskich;
9) prowadzenie, nadzór i dokumentacja zamówień publicznych i zaopatrzenia, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami,
10) obsługa administracyjna Muzeum;
11) realizacja działań w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach Muzeum;
12) obsługa kasy biletowej siedziby głównej;
13) obsługa porządkowa, techniczna i konserwatorska wystaw stałych i czasowych w Muzeum;
14) nadzór i prowadzenie magazynu wydawnictw i towarów;
15) prowadzenie książek obiektów należących do Muzeum;
16) zabezpieczenie nadzór, kontrola ruchu i prowadzenie ewidencji gruntów, środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych;
17) zagospodarowywanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zielonych;
18) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją obiektów, instalacji oraz zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, a także obsługa gospodarcza jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Muzeum, a w szczególności:
a) zaopatrzenie materiałowe oraz w meble i urządzenia, środki czystości, a także
w materiały biurowe;
b) gospodarowanie i nadzór nad przedmiotami nietrwałymi oraz sprzętem pomocniczym i gospodarczym;
c) prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z zabezpieczeniem stanu sanitarnego oraz zapewnieniem porządku i czystości na terenie obiektów Muzeum;
d) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa ekspozycji muzealnych w godzinach ich udostępniania;
e) udział w montażu i demontażu ekspozycji muzealnych;
f) konserwacja sprzętu i urządzeń wyposażenia biurowego;
g) prowadzenie transportu samochodowego;
h) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad organizacją i koordynacją zabezpieczenia majątku Muzeum w zakresie ochrony fizycznej, przeciwpożarowej oraz zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych (systemy sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej, kontroli dostępu);
i) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odzieżą ochronną i roboczą;
j) koordynacja prac związanych z zawieraniem umów na dostawę mediów w tym energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody dla obiektów Muzeum oraz inne usługi eksploatacyjne oraz współpraca z Urzędem Miasta Łodzi i Izbą Skarbową w Łodzi w tym zakresie;
k) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem Muzeum oraz współpraca z Urzędem Miasta Łodzi w tym zakresie;
l) sporządzanie planów i kosztorysów inwestycyjno-remontowych;
m) inicjowanie prac remontowo-konserwatorskich budynków oraz nadzór nad ich wykonaniem;
n) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w prowadzonych przez Muzeum obiektach.
19) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

3. Do zadań Działu Administracyjno-Technicznego w zakresie obsługi kancelaryjno- sekretarskiej należą:
1) przyjmowanie, rejestracja, rozdział i dystrybuowanie korespondencji wpływającej
do Muzeum;
2) przygotowanie do wysyłki i wysyłka korespondencji Muzeum;
3) aktualizacja bazy adresowej odbiorców korespondencji Muzeum;
4) udzielanie informacji i kierowanie ruchem interesantów Muzeum;
5) nadzór nad procedurą postępowania z fakturami i rachunkami wpływającymi
do Muzeum, do momentu przyjęcia ich do realizacji przez Dział Finansowo-Księgowy;
6) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych Muzeum i przekazywanie ich do wiadomości pracowników;
7) prowadzenie centralnego rejestru umów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) prowadzenie rejestru podróży służbowych pracowników Muzeum i wprowadzanie druków delegacji w obieg zgodnie z przepisami wewnętrznymi;
9) organizacja podróży służbowych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
10) realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
11) sporządzanie pism oraz materiałów bieżących i koordynacja zadań zleconych
przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora;
12) sporządzanie – w ścisłej współpracy z jednostkami i komórkami organizacyjnymi – sprawozdań z działalności merytorycznej Muzeum;
13) obsługa centrali telefonicznej i urządzeń biurowych;
14) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 22.

1. Dział Finansowo-Księgowy zajmuje się obsługą rachunkowo-księgową Muzeum.

2. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należą:
1) prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami obowiązującymi samorządowe instytucje kultury;
2) udział w sporządzaniu planu finansowego Muzeum i jego prawidłowej realizacji;
3) sporządzenie sprawozdań finansowych;
4) opiniowanie sprawozdań i analiz dotyczących spraw finansowych sporządzanych
przez jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne;
5) przygotowywanie doraźnych informacji w zakresie ekonomiczno-finansowym;
6) organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych;
7) opracowanie formalno-rachunkowe, wystawianie i realizacja faktur;
8) przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg rachunkowych i dokumentów oraz środków pieniężnych;
9) kontrola gospodarki materiałowej;
10) sprawowanie finansowej kontroli wewnętrznej;
11) prowadzenie obsługi kasowej;
12) rozliczenia podatkowe;
13) rozliczanie przedsięwzięć Muzeum w oparciu o zatwierdzone preliminarze finansowe;
14) kontrola finansowa i rozliczenie kas biletowych;
15) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 23.

1. Dział Kadrowo-Płacowy wykonuje zadania w zakresie polityki kadrowej i płacowej Muzeum, doskonalenia kadr oraz prowadzenia działalności socjalnej.

2. Do zadań Działu Kadrowo-Płacowego należą:
1) opracowywanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi oraz koordynacja jej realizacji;
2) prowadzenie dokumentacji, ewidencji i statystyki osobowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
3) realizacja planów zatrudnienia Muzeum;
4) koordynacja zawierania umów i porozumień w zakresie odbywania praktyk zawodowych, staży, wolontariatu itp.
5) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy i etyki zawodowej;
6) sporządzanie list płac i realizacja wypłat wynagrodzeń w ramach osobowego
i bezosobowego funduszu płac;
7) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych w ramach osobowego i bezosobowego funduszu płac;
8) opracowywanie i realizacja planu wydatków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
9) prowadzenie ubezpieczeń grupowych pracowników;
10) współpraca w zakresie spraw pracowniczych ze związkami zawodowymi działającymi
w Muzeum;
11) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 24.

1. Dział Realizacji Inwestycji realizuje zadania z zakresu planowania i realizacji remontów, inwestycji i modernizacji obiektów Muzeum.

2. Do zadań Działu Realizacji Inwestycji należą:
1) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów remontów, inwestycji
i modernizacji obiektów Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami
i pozyskanymi środkami finansowymi;
2) udział w okresowych przeglądach stanów technicznych obiektów Muzeum;
3) opiniowanie analiz ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych;
4) przygotowanie dokumentacji modernizacji budynków zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i zamawianie wykonawstwa robót;
5) przygotowanie przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych, robót remontowo-budowlanych i prac projektowych, w tym:
a) opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do udzielenia zamówień,
b) prowadzenie pełnej dokumentacji całości procedury o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych;
c) udział w formułowaniu ogólnych i szczegółowych warunków treści umowy;
d) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji;
6) uzyskiwanie decyzji i zezwoleń warunkujących prace remontowo-inwestycyjne, wymaganych przez prawo budowlane;
7) prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów działań remontowych i inwestycyjnych;
8) udział w odbiorach robót;
9) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem przez biura projektowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zlecanie nadzorów autorskich;
10) opracowywanie i sporządzanie wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów;
11) monitoring wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji;
12) udział w przygotowywaniu dokumentacji projektowej, a także, na potrzeby Muzeum oraz instytucji zewnętrznych, raportów, analiz, sprawozdań i innej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym;
13) zarządzanie realizacją projektów zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami, w tym udział w tworzeniu zespołów projektowych;
14) udział w sporządzaniu wniosków o płatność w zakresie realizowanych projektów, we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym;
15) sporządzanie raportów rozliczeniowych z pozyskanych środków oraz realizowanych projektów w zakresie formalnym, finansowym oraz merytorycznym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz zapisami umownymi;
16) archiwizacja i oznaczanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umownymi, wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami;
17) udział w realizacji procedur z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań oraz wykorzystania pozyskanych środków i realizowanych projektów;
18) udział w opracowywaniu materiałów promocyjnych dotyczących realizowanych projektów, we współpracy z Działem Promocji i Marketingu;
19) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 25.

1. Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej realizuje zadania z zakresu wdrażania
i stosowania w Muzeum procedur kontroli zarządczej.
2. Do zadań pracownika na stanowisku, o którym mowa w ust.1., należą:
1) sprawowanie bieżącego nadzoru nad efektywnością i skutecznością realizacji ustanowionych mechanizmów i procedur kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania procesowego;
2) zwoływanie przeglądu stanu procedury kontroli zarządczej, tzw. kierowniczego przeglądu systemu zarządzania;
3) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 26.

1. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej realizuje ogół zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Muzeum, w tym:
1) sprawowanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w budynkach Muzeum;
2) wnioskowanie w sprawie poprawy warunków pracy pracowników Muzeum;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń w wyżej wymienionym zakresie dla pracowników Muzeum;
4) stała kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej
w Muzeum;
5) prowadzenie szkoleń i organizowanie ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) aktualizacja przepisów ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w Muzeum;
7) informowanie Dyrektora o wszelkich zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym;
8) nadzór nad stanem i konserwacją sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
9) opiniowanie projektów zagospodarowania pomieszczeń, remontów, modernizacji instalacji technicznych, wystaw pod względem obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej;
10) współpraca z organami ochrony przeciwpożarowej;
11) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 27.

1. Samodzielne stanowisko ds. IT realizuje ogół zadań z zakresu obsługi informatycznej Muzeum, w tym:
1) kompleksowa obsługa informatyczna Muzeum obejmująca:
a) usuwanie awarii,
b) bieżąca pomoc użytkownikom sprzętu i oprogramowań,
c) administracja i konserwacja stacji roboczych,
d) administracja serwerami,
e) administracja siecią teleinformatyczną,
f) administracja programami i licencjami użytkowymi zainstalowanymi na urządzeniach informatycznych,
g) administracja i nadzór nad oprogramowaniami systemowymi,
h) archiwizacja danych,
i) administrowanie stroną BIP Muzeum;
2) inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań IT;
3) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 28.

1. Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji realizuje ogół zadań
z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji, w tym:
1) przygotowywanie i wdrażanie nowych procedur i wytycznych w celu zapewnienia, że dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone i przetwarzane.
2) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 29.

1. Prawnik, o ile posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, działa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z poźn. zm.).
2. Do zadań Prawnika należą:
1) udzielanie Dyrektorowi, Zastępcy Dyrektora, Głównemu Księgowemu i innym pracownikom Muzeum porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych regulujących działalność Muzeum;
2) sporządzanie opinii prawnych;
3) opracowywanie i opiniowanie projektów umów zawieranych przez Muzeum;
4) opiniowanie projektów wewnętrznych przepisów Muzeum;
5) reprezentowanie Muzeum w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, jak również opracowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych związanych z tym postępowaniem;
6) nadzór nad windykacją należności Muzeum;
7) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 30.

1. Muzeum Sportu i Turystyki realizuje program merytoryczny, publiczny oraz upowszechniający, w tym:
1) pozyskiwanie i powiększanie zbiorów z zakresu sportu i turystyki;
2) ewidencja, opracowanie naukowe i katalogowanie zbiorów z zakresu historii sportu
i turystyki;
3) opracowanie scenariuszy i organizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
4) prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej z zakresu sportu i turystyki;
5) współpraca z jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie realizacji wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
6) podejmowanie działalności wydawniczej we współpracy z Działem Programowym;
7) podejmowanie prac badawczych nad zbiorami i tematami wynikającymi z zakresu merytorycznego jednostki organizacyjnej;
8) animacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych oraz współpraca
w tym zakresie z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi oraz jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej;
9) promowanie działalności Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywanie
i dystrybucja materiałów informacyjnych we współpracy z Działem Promocji
i Marketingu;
10) współpraca z Działem Zbiorów w zakresie dokumentacji fotograficznej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i upowszechniającej Muzeum, w tym wizyt gości Muzeum, itp.;
11) sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdań okresowych dotyczących frekwencji, sposobu zwiedzania, projektów edukacyjnych, wydarzeń towarzyszących, itp.;
12) opracowywanie i sporządzanie wniosków o środki zewnętrzne w zakresie specyfiki jednostki organizacyjnej oraz monitoring wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji we współpracy z Działem Programowym;
13) koordynowanie realizacji projektów oraz sporządzanie raportów rozliczeniowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami;
14) przygotowywanie dokumentacji projektowej i jej aktualizacji, umów, a także raportów, analiz, sprawozdań i innej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym na potrzeby Muzeum oraz instytucji zewnętrznych we współpracy z Działem Programowym, Finansowo-Księgowym i Administracyjno-Technicznym;
15) udział w przygotowaniu, we współpracy z Działem Programowym i Działem Promocji
i Marketingu, materiałów promocyjnych, edukacyjnych i innych druków wydawanych przez Muzeum, a także systemów informacji wizualnej;
16) prowadzenie kasy biletowej Muzeum Sportu i Turystyki;
17) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 31.

1. Do zadań Muzeum Kanału „Dętka” należy w szczególności:
1) udostępnianie wnętrza zabytkowego kanału pod Placem Wolności dla zwiedzających;
2) sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdań okresowych dotyczących frekwencji, sposobu zwiedzania, itp.;
3) prowadzenie kasy biletowej Muzeum Kanału Dętka;
4) inne zadania zlecone przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 32.

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Muzeum i wchodzi w życie z dniem nadania.
2. Zmian Regulaminu dokonuje się w drodze zarządzenia Dyrektora, z zastrzeżeniem
art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Regulamin oraz jego zmiany podaje się do wiadomości pracownikom zatrudnionym
w Muzeum.
4. Szczegółowe zadania pracowników Muzeum określają zakresy obowiązków ustalone przez Dyrektora.

Opublikował:Marcin Słonicki
Data publikacji:2019-01-16 08:43:12
Ilość wyświetleń:
Opublikował:
Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr Zmian: